67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Czym jest swing trading?

Opublikowany: 09.06.2023

Po handlu pozycyjnym, swing trading jest jednym z najwolniejszych stylów tradingu. Ale co go wyróżnia, dla jakich rynków jest odpowiedni i dlaczego mówi się, że swing trading jest najbardziej odpowiednim stylem dla początkujących traderów? Dowiedzmy się tego razem w tym artykule.

W ostatnim artykule przedstawiliśmy jak wygląda i na czym polega długoterminowy handel pozycyjny, który jest jednym z bardziej pasywnych stylów handlu. Jeśli podoba Ci się bardziej aktywne podejście do handlu pozycyjnego, ale jednocześnie nie masz wystarczająco dużo czasu, aby poświęcić go na spekulację w ciągu dnia, to swing trading może być dla Ciebie idealną opcją.

Czym jest swing trading?

Swing trading (lub inaczej handel wahadłowy) to podejście handlowe, które koncentruje się na krótkoterminowych wahaniach cen aktywów. Mogą to być indeksy giełdowe, towary, waluty (forex) lub inne instrumenty finansowe. Celem swing tradingu jest wykorzystanie tych krótkoterminowych wahań i osiągnięcie zysku poprzez zawieranie długich (spekulowanie na wzrost ceny) lub krótkich (spekulowanie na spadek ceny) transakcji.

Dlatego też typowe dla strategii swing trading jest to, że inwestorzy szukają znaczących ruchów cen (większych niż średnia dzienna) i mają tendencję do utrzymywania otwartych pozycji przez kilka dni lub tygodni. Z kolei inwestorzy intraday otwierają i zamykają pozycje w ciągu jednego dnia handlowego i nigdy nie pozostawiają ich otwartych na noc. Strategie swing tradingowe starają się zatem jak najlepiej wykorzystać trendy i wahania na rynku.

Jeśli jesteś traderem swingowym i uda ci się prawidłowo zrealizować swoją strategię, możesz podążać za rynkiem zgodnie z prawidłowo oczekiwanym ruchem cen od jego początku do końca. Jest to często powód do świętowania.
 

"Ogólnie rzecz biorąc, częstotliwość transakcji jest wyższa w przypadku swing tradingu niż w przypadku handlu pozycyjnego, ale niższa niż w przypadku handlu intraday".

Popularność swing tradingu

Wśród spekulantów swing trading jest jedną z najpopularniejszych form/styli aktywnego handlu. Wynika to z kilku czynników. Jednym z nich jest fakt, że zarówno analiza fundamentalna, jak i techniczna mogą być włączone do tej metody. Podczas gdy analiza fundamentalna może zidentyfikować długoterminowe trendy (ale czasami także krótkoterminowe) poprzez śledzenie różnych raportów makroekonomicznych i ogólnych wydarzeń na świecie, analiza techniczna pomaga zidentyfikować idealne miejsca do wejścia lub wyjścia z rynku.

Na przykład, nauka prawidłowego oznaczania wsparć i oporów na wykresie lub zrozumienie akcji cenowej jest podstawą analizy technicznej. Z drugiej strony, analiza fundamentalna wymaga od traderów aktywnego monitorowania warunków rynkowych, wiadomości gospodarczych, a także geopolityki i ogólnych wydarzeń na świecie.

Wpływ czynników fundamentalnych został zilustrowany na przykładzie ropy naftowej

Ropa naftowa WTI w ramach czasowych H4
Ropa naftowa WTI w ramach czasowych H4


Kiedy OPEC+ ogłosił cięcia produkcji ropy na początku kwietnia, zaczęła ona gwałtownie rosnąć. Następnie jednak inwestorzy dokonali ponownej oceny sytuacji, a obawy o utrzymującą się inflację, słabnący wzrost gospodarczy w USA, połączone problemy w amerykańskim sektorze bankowym, wraz z ryzykiem niewypłacalności amerykańskiego długu, osłabiły zaufanie inwestorów do ropy, która następnie zaczęła słabnąć do silnego wsparcia w punkcie A.

Zalety i wady swing tradingu

Zalety

 
 1. Oszczędność czasu

  Swing trading jest aktywną formą handlu, która wymaga mniej czasu niż handel intraday. Podczas gdy trader intraday śledzi wykresy minutowe i musi obserwować ekran podczas handlu, aby szybko reagować na zmiany rynkowe, swing trader pracuje z wyższymi ramami czasowymi, co pozwala mu na swobodniejsze zarządzanie czasem. Strategie swing trading są zatem odpowiednie dla osób, które chcą handlować na przykład podczas pracy/studiów.

 2. Aspekt "poczekaj i zobacz"

  W ramach strategii swing trading inwestorzy mają możliwość czekania na okazję, która zaoferuje im dłuższy ruch. Nie jest to możliwe w handlu intraday, ponieważ trader jest ograniczony średnim dziennym zakresem, który jest określany przez ruchy cen z poprzednich dni. W ramach tego dziennego zakresu trader musi działać. Tak więc inwestor intraday musi pracować z tym, co ma do zaoferowania dany dzień, a inwestor swingowy może poczekać.

 3. Możliwość otwierania wielu transakcji w tym samym czasie

  W swing tradingu możliwe jest jednoczesne otwieranie wielu pozycji na różnych rynkach. W handlu intraday, a zwłaszcza scalpingu, zwykle nie jest to możliwe, ponieważ trader musi szybko reagować.

 4. Mniejsze zaangażowanie mentalne

  Ponieważ swing trading jest spokojniejszą formą aktywnego handlu, istnieje mniejsze ryzyko emocjonalnego transu, czego nie można powiedzieć o day tradingu. Emocjonalny trans jest niebezpiecznym zjawiskiem w handlu, które powoduje, że trader nie jest w stanie przestrzegać zasad mentalnych i zarządzania ryzykiem, co dość często prowadzi do wyzerowania konta.

 5. Profit optimization

  Swing trading maximizes short-term profit potential by capturing most of the market fluctuations. In addition, by holding trades for longer periods of time and achieving longer movements, swing trading strategies have the ability to achieve a higher ratio of average potential profit to average loss. In this case, it is then possible to achieve profits even with less than a 40% probability of profitable trades.

 6. Kompatybilność z analizą techniczną

  Chociaż niektórzy traderzy wykorzystują również analizę fundamentalną do swing tradingu, można to również zrobić wyłącznie za pomocą analizy technicznej. W końcu podczas backtestingu traderzy zwykle testują tylko wykres i nie szukają fundamentalnych relacji, które były w grze na przykład sześć miesięcy temu.


Wady

 
 1. Ryzyko nocne i weekendowe

  Pozycje swing tradingowe podlegają nocnemu i weekendowemu ryzyku rynkowemu. Utrzymując pozycję przez noc, swing trader ponosi nieprzewidywalność ryzyka nocnego, takiego jak luki w stosunku do pozycji po otwarciu rynków lub nocne rozszerzenie spreadu w okresie, gdy płynność na rynku jest niska. Powoduje to konieczność zastosowania szerszego stop lossa, który jest większy niż statystyczny stop loss dla transakcji intraday.

 2. Mniejszy wolumen pozycji

  Wymagając szerszego stop lossa, transakcje swingowe są zwykle realizowane z mniejszym wolumenem pozycji w porównaniu do transakcji dziennych, przy zachowaniu tej samej kwoty ryzyka na transakcję.

 3. Zakłócenie cyklu snu

  Nagłe odwrócenie sytuacji na rynku może prowadzić do utraty pozycji, która przynosiła zyski przez kilka dni. Zwykle jest to frustrujący moment, który zmusza niektórych traderów do ciągłego sprawdzania ekranu, nawet gdy powinni spać. Bezsenność prowadzi jednak do wyczerpania i osłabia dyscyplinę. Z tego powodu niektórzy traderzy wolą day trading od swing tradingu.

 4. Wysokie wymagania dotyczące cierpliwości

  Swing trading polega na cierpliwości. Musisz być w stanie czekać na najlepsze okazje. Dla niektórych traderów może to jednak stanowić problem. Ulegają oni wtedy chęci przedwczesnego wejścia w transakcję z powodu strachu przed przegapieniem okazji.

 5. Przeoczanie długoterminowych trendów

  Traderzy swingowi często pomijają długoterminowe trendy na rzecz krótkoterminowych ruchów rynkowych. Rezultatem jest krótka transakcja w trendzie wzrostowym lub długa transakcja w trendzie spadkowym, które z mniejszym prawdopodobieństwem przyniosą zyski w swing tradingu.

Które rynki nadają się do handlu intraday?

W swing tradingu, aby zmaksymalizować potencjał danego ruchu cenowego, ważne jest, aby dany rynek charakteryzował się wystarczającą zmiennością i wytwarzał wyraźnie widoczne fale, tj. swingi, którymi inwestorzy próbują handlować w ramach strategii swing tradingowych.

Dzięki swing tradingowi możliwe jest handlowanie:

 • Trendem wzrostowym, w którym trader będzie preferował handel w kierunku długim po jego obecnym korekcyjnym spadku, gdy cena powróci do pewnego poziomu wsparcia.

 • Trend spadkowy z krótką spekulacją po bieżącym korekcyjnym wzroście, gdy cena powróciła do określonego poziomu oporu.

 • Trend boczny, w którym inwestor będzie wchodził w transakcje na znaczących poziomych poziomach wsparcia i oporu.

Pogłęb swoją wiedzę na temat rynków finansowych dzięki naszym ebookom i artykułom


Ebook: Jak handlować na rynku Forex

Niezbędna lektura dla wszystkich początkujących traderów
 


Artykuł: Wprowadzenie do Price Action I

Poznaj podstawy swojego ulubionego podejścia do analizy technicznej
 

Jakie ramy czasowe są wykorzystywane w swing tradingu?

Traderzy swingowi często identyfikują główny trend na wykresie dziennym lub 4-godzinnym. Następnie używają wykresu godzinowego do identyfikacji wejścia. Na tej podstawie określają poziom do ustawienia stop lossa i take profitu.

Przykład ram czasowych wykorzystujących swing trading pokazano na poniższym wykresie.
 

Indeks DAX w dziennych ramach czasowych

Indeks DAX w dziennych ramach czasowych


Tutaj mamy wykres dzienny indeksu DAX, na którym ustalamy ogólny kontekst i trend. W punkcie A przełamany został poziom wsparcia, który stał się nowym oporem, po czym nastąpił gwałtowny ruch w dół. Wskazywało to na trend spadkowy. W swing tradingu należy zatem poczekać, aż cena powróci do poziomu oporu w przypadku trendu spadkowego (w przypadku trendu wzrostowego należy poczekać na powrót do poziomu wsparcia), a następnie dostroić wejście w tym miejscu na wykresie godzinowym.Przykład krótkiego wejścia na indeksie DAX na wykresie H1


W punkcie B nastąpił powrót do ustalonego oporu. Cena przetestowała go i lekko wybiła w górę. Wskazuje to, że płynność spadła powyżej tego poziomu, co zostało potwierdzone przez powrót ceny poniżej tego oporu. W tym momencie trader ma większą pewność, że cena może nadal spadać i mógłby wejść w transakcję krótką, tj. spekulując na spadek.

Przy stop lossie powyżej najbliższego maksimum i take proficie do najbliższego wsparcia (które wystąpiło w punkcie 1), transakcja wygenerowałaby zysk w wysokości 2R (gdzie R to jednostka podjętego ryzyka). Jeśli R stanowiłoby 1% salda rachunku, wówczas zysk wyniósłby 2% depozytu na rachunku. Transakcja ta trwałaby przez 6 dni roboczych.

Podsumowanie

Swing trading odnosi się do stylu handlu, który próbuje wykorzystać krótko- i średnioterminowe ruchy cen instrumentu będącego przedmiotem obrotu przy użyciu korzystnych wskaźników ryzyka/zysku. Swing traderzy polegają głównie na analizie technicznej w celu określenia odpowiednich punktów wejścia i wyjścia, ale mogą również wykorzystać analizę fundamentalną jako dodatkowy filtr. W szczególności połączenie niższego tempa handlu z mniejszym wolumenem pozycji handlowych sprawia, że swing trading jest odpowiednim stylem dla początkujących traderów.

Główne wady tego stylu to narażenie na nocne i weekendowe ryzyko rynkowe, nagłe zmiany cen i konieczność cierpliwego oczekiwania na idealne wejście.

 

Polecane artykuły:

Kluczowe terminy

Analiza fundamentalna
Pokaż odpowiedź
W analizie fundamentalnej rynek forex analizowany jest przy użyciu danych makroekonomicznych, wpływów społecznych lub politycznych, które mogą wpłynąć na popyt na dany instrument.
Pozycja długa (long)
Pokaż odpowiedź
Długa pozycja to transakcja, na którą trader wchodzi, gdy spodziewa się wzrostu rynku. W ten sposób inwestor kupuje dany zasób. Jego pozycja zyska na wartości, gdy cena instrumentu wzrośnie.
Price action
Pokaż odpowiedź
Price action to metoda analizy technicznej, która opiera się na obserwacji wykresu cenowego bez żadnych wskaźników. Wykorzystuje formacje świecowe i cenowe, strukturę rynku, poziome wsparcia i opory oraz ewentualnie linie trendu.
Opór
Pokaż odpowiedź
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Pozycja krótka (short)
Pokaż odpowiedź
Spekulacja krótka to transakcja, w której trader przewiduje spadek rynku, więc sprzedaje dane aktywo.
Stop-loss, SL
Pokaż odpowiedź
Zlecenie ochronne, które umożliwia zamknięcie przegranej pozycji na określonym poziomie. Po aktywacji realizowane jest jako zlecenie typu Market.
Wsparcie cenowe
Pokaż odpowiedź
Wsparcie cenowe (poziom wsparcia) to narzędzie analizy technicznej. Wsparcie to poziom ceny, który jest poniżej ceny danego instrumentu. Na poziomie wsparcia cena ma tendencję do zatrzymania lub odbicia z większym prawdopodobieństwem niż jej przebicie. Wsparcie może być poziome lub dynamiczne, jeśli jest określone przez średnią kroczącą.
Take-profit, TP
Pokaż odpowiedź
Zlecenie umożliwiające zamknięcie zyskownej pozycji na określonym poziomie. Po aktywacji realizowane jest jako zlecenie typu market.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.