67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Futures CFD

Dzięki kontraktom Futures CFD możesz spekulować na wzrost lub spadek cen wybranych towarów rolnych, obligacji rządowych lub chociażby indeksu dolara. Te instrumenty CFD są powiązane z aktywem bazowym, którym jest zawsze wybrany kontrakt futures. Ze względu na specyfikę tego instrumentu, przed rozpoczęciem handlu powinieneś zapoznać się z podstawowymi parametrami i zasadami Futures CFD. Właśnie dlatego powstał ten artykuł.

Spekuluj na cenach wybranych kontraktów futures

Nowe instrumenty są już od teraz dostępne na platformie MT4 i w aplikacji mobilnej MT4. Rozpoznasz je dzięki rozszerzeniu ".fut" (na przykład: COFFEE.fut – kontrakt CFD na kawę). Klienci detaliczni mogą handlować nimi z wykorzystaniem dźwigni 1:5. W przypadku traderów posiadających status klienta profesjonalnego, może ona wynosić nawet 1:50.

UWAGA: Aby wyświetlić nowe instrumenty na platformie MT4, należy się najpierw wylogować, a następnie zalogować ponownie.
 

Wielkość 1 lota zawsze odpowiada wielkości kontraktu zgodnie ze specyfikacją konkretnego instrumentu, a szczegółowe informacje znajdziesz na platformie handlowej lub na naszej stronie internetowej. Opłata za 1 lot w obrocie wynosi 10 USD.
 

Najważniejszą różnicą w porównaniu z innymi instrumentami w naszej ofercie jest tzw. rolowanie. Jest to techniczny proces, dzięki któremu nasi klienci mogą handlować kontraktami Futures CFD bez obawy o wygaśnięcie kontraktu. Gdy wygasa aktualny kontrakt, Twoja pozycja jest rolowana na kolejny.

Pamiętaj, że rolowanie wiąże się ze zmianą ceny, która jest następnie kompensowana przez równoważącą pozycję. Więcej informacji o rolowaniu, zasadach działania i jego wpływie na otwarte pozycje znajdziesz w dalszej części artykułu.

 

Rolowanie kontraktów Futures CFD

Wraz z wprowadzeniem możliwości handlu kontraktami CFD futures, pojawiła się również konieczność rolowania pozycji opartych o bazowe kontrakty futures na kolejne miesiące kontraktowe. W tym przypadku klienci nie muszą nic robić poza zwróceniem uwagi na „korektę rolowania”, na podstawie której broker zwiększa lub zmniejsza saldo Twojego rachunku handlowego.

Dlaczego rolowanie jest konieczne?

 

Cena instrumentów CFD, która „naśladuje” bazowe kontrakty futures jest ustalana na podstawie cen tych kontraktów futures. Kontrakt futures jest instrumentem giełdowym, który zobowiązuje kupującego do odbioru (a sprzedającego, przeciwnie - do dostawy) bazowego składnika aktywów w określonej ilości, o określonej jakości i uzgodnionej cenie bieżącej w przyszłym terminie wymienionym w kontrakcie (stąd "futures"). Przedmiotem obrotu na giełdach w formie kontraktów futures mogą być np. towary rolne, takie jak pszenica i kukurydza czy surowce energetyczne: ropa naftowa czy benzyna, ale również instrumenty finansowe: waluty, obligacje czy stopy procentowe.
 

Każdy kontrakt futures ma określony czas trwania, po którym wygasa. Jeśli kupujący/sprzedający nie pozbędą się posiadanego kontraktu futures przed jego wygaśnięciem, są zobowiązani do odbioru/dostarczenia aktywa bazowego (kawy, kukurydzy itp.) kontraktu futures. Niektóre kontrakty futures mają również tzw. rozliczenie pieniężne, kiedy to nie dostarcza się aktywa bazowego, ale jedna strona płaci drugiej w formie pieniężnej. Większość traderów i uczestników rynku, w tym my i nasi dostawcy płynności, chcą uniknąć takiej sytuacji i dlatego muszą rolować swoje pozycje z aktualnie posiadanego kontraktu futures na taki, który ma późniejszą datę wygaśnięcia.

Samo rolowanie odbywa się w formie zamknięcia pozycji handlowej na bieżącym kontrakcie i ponownego otwarcia jej na kontrakcie z bardziej odległą datą wygaśnięcia. Klienci Purple Trading nie muszą tym się martwić, ponieważ rolowanie instrumentów CFD Futures odbywa się automatycznie.

Czym jest Contango i backwardation?

Na cenę każdego kontraktu terminowego składa się kilka czynników, z których każdy ma określony wpływ na jego cenę.
 

Czynniki, które decydują o cenie kontraktu terminowego obejmują m.in.:

 
 • cena kasowa aktywów bazowych,
 • koszty magazynowania,
 • koszty ubezpieczenia,
 • i wiele innych.

 

Udział tych czynników w kształtowaniu się bieżącej ceny kontraktu futures zmienia się w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia, wpływając w różnym stopniu na cenę każdego kontraktu futures.

Przykład: koszt magazynowania pszenicy będzie wyższy dla kontraktu, który wygasa za sześć miesięcy w porównaniu do kontraktu, który wygasa za miesiąc. Dlatego, gdy spojrzymy na ceny kontraktów futures z różnymi datami wygaśnięcia dla jednego towaru, każdy kontrakt będzie inaczej wyceniany przez rynek, a wynika to z faktu, że wybrane kontrakty różnią się od siebie datą wygaśnięcia.

Kontango

Jeśli kontrakty z dalszym terminem wygaśnięcia są droższe od kontraktów z bliższym terminem wygaśnięcia, mówimy o tym, że rynek jest w stanie tzw. contango. Taką sytuację obrazuje poniższy przykład rynku kontraktów terminowych na kawę. Jest to przykład zjawiska contango, ponieważ kontrakty z bardziej odległym terminem wygaśnięcia są droższe od kontraktów z bliższym terminem.
 

Kontango na trhu s kávou

Grafika 1: Contango na rynku kawy (źródło: spreadcharts.com)

Backwardation

Przeciwieństwem contango jest backwardation, czyli stan, w którym kontrakty z dłuższym terminem wygaśnięcia są tańsze niż te z krótszym terminem. Poniższa grafika przedstawia taką sytuację na rynku bawełny,

 

Grafika 2: Zjawisko backwardation się na rynku bawełny (źródło: spreadcharts.com)

Kontrakty futures CFD o charakterze ciągłym i obliczanie korekty rolowania

 

Poznanie charakterystyki contango i backwardation jest kluczem do właściwego zrozumienia, w jaki sposób różnice w cenach poszczególnych kontraktów futures, o różnych terminach wygaśnięcia, wpływają na rolowanie ciągłych kontraktów futures CFD po stronie brokera.

Purple Trading oferuje handel w ciągłych kontraktach CFD futures, co oznacza, że jako nasz klient nie jesteś zobowiązany do zamknięcia transakcji przed wygaśnięciem kontraktu.
 

Jeśli utrzymasz otwartą pozycję podczas rolowania, saldo Twojego rachunku zostanie wyrównane za "sztucznie" wygenerowany zysk lub stratę spowodowaną wspomnianą zmianę ceny. W wyniku rolowania, cena kontraktu CFD zmienia się wyraźnie właśnie z powodu istnienia różnicy w cenach pomiędzy aktualnym bazowym kontraktem futures, a nowym z dalszym terminem wygasania.

Podczas rozliczania wspomnianej różnicy, korekta rolowania jest odejmowana (lub dopisywana do rachunku inwestora w formie oddzielnej operacji bilansowej). Korekta zawiera rekompensatę za różnicę w zysku / stracie wynikającą z rolowania oraz dodatkowo 20% opłatę pobieraną przez Purple Trading lub naszego dostawcę płynności. Opłata ta jest obliczana jako 20% wielkości samej korekty rolowania.

Korekta rolowania jest zawsze obliczana na podstawie otwartej pozycji netto i jest przeliczana z waluty symbolu handlowego na walutę, w której prowadzony jest Twój rachunek handlowy. W sytuacji gdy trader ma otwartą więcej niż jedną pozycję na swoim koncie w różnych kierunkach, pod uwagę będzie brana ich suma, a korekta zostanie obliczona na podstawie obliczonej ekspozycji netto.

W tabeli poniżej możesz sprawdzić czy korekta z tytułu rolowania zostanie dodana czy odjęta od rachunku inwestora, w zależności od kierunku zajmowanej pozycji i sytuacji na rynku w momencie rolowania.
 

Grafika 3: Księgowanie opłat za rolowanie w zależności od kierunku pozycji i sytuacji na rynku
TRADE DIRECTION / MARKET STRUCTURE CONTANGO BACKWARDATION
Buy Rollover adjustment pulled Rollover adjustment attributed
Sell Rollover adjustment attributed Rollover adjustment pulled

 

Przykłady obliczania korekty z tytułu rolowania

Przykład 1: Stan Contango i pozycja KUP - przykład obliczania korekty rolowania


W tym przykładzie rozważmy rynek w stanie contango (kontrakt, który ma być rolowany ma wyższą cenę niż obecny kontrakt) oraz otwartą pozycję KUP na rynku kawy reprezentowaną przez symbol COFFEE.fut.

Pozostałe parametry wyjściowe do obliczeń są następujące:

 

 • Wielkość pozycji: 2 loty
 • ​Symbol waluty: USD
 • Waluta konta: CZK
 • Kurs wymiany USD / CZK: 21,5
 • Cena BID / ASK aktualnego kontraktu (wygasającego we wrześniu): 193,18 / 193,22
 • Cena BID / ASK nowego kontraktu (wygasającego w grudniu): 195,63 / 195,67
 • Wielkość ticka symbolu COFFEE.fut: 0.01
 • Wartość ticka symbolu COFFEE.fut: 0.1 USD
 • Opłata za rolowanie: 20%

 

Obliczenia
Na początku należy określić, które ceny zostaną użyte do obliczenia wartości korekty. Ponieważ inwestor ma otwartą pozycję kupna, uwzględniamy cenę BID bieżącego kontraktu (193.18) podczas jego hipotetycznego zamknięcia oraz ceny ASK na nowym kontrakcie (195.67) podczas jego hipotetycznego ponownego otwarcia. Po odjęciu tych dwóch cen otrzymujemy różnicę cen (-2,49), którą wykorzystamy przy obliczaniu korekty z tytułu rolowania.

Ponieważ rynek jest w stanie contango, do rachunku inwestora zostanie doliczony "sztuczny" zysk po zakończonym rolowaniu. Dlatego też odejmujemy wyższą cenę (nowe ASK) od niższej (aktualny BID), aby otrzymać wartość opłaty (ujemna), ponieważ to właśnie ona musi zostać odliczona.
193.18 – 195.67 = -2.49

 

Grafika 4: Wykorzystane ceny przy rolowaniu pozycji KUP w stanie contang

 

Teraz należy podzielić obliczoną różnicę cen przez wielkość ticka (0.01) i pomnożyć przez wartość ticka (0.1), aby uzyskać jego wartość nominalną:

-2.49 / 0.01 * 0.1 = -24.9 USD

Następnie mnożymy obliczoną wartość nominalną przez wolumen obrotu (2) w lotach:

-24.9 * 2 = -49.8 USD

Od tak obliczonej korekty należy teraz odliczyć 20% opłatę za rolowanie pobieraną przez brokera:

-49.8 - (|-49.8| * 0.2) = -59.76 USD

Powstałą w ten sposób korektę rolowania przeliczymy na walutę konta (CZK) z waluty symbolu (USD) według kursu USD / CZK (21.5):
-59.76 * 21.5 = -1284.84 CZK

 

Rezultat

Wynikiem przeprowadzonych działań jest korekta z tytułu rolowania o wielkości -1284,84 CZK. Kwota ta zostanie odjęta z konta tradera poprzez operację balance.
 

 

Przykład 2: Stan Contango i SPRZEDAJ - przykład obliczania korekty z tytułu rolowania.

 

W tym przykładzie analizujemy rynek w stanie contango i otwarcie pozycji SPRZEDAJ na rynku kawy (symbol COFFEE.fut).

Pozostałe parametry wyjściowe do obliczeń są następujące:

 • Wielkość pozycji: 2 loty
 • Symbol waluty: USD
 • Waluta konta: CZK
 • Kurs wymiany USD / CZK: 21,5
 • Cena BID / ASK aktualnego kontraktu (wygasającego we wrześniu): 193,18 / 193,22
 • Cena BID / ASK nowego kontraktu (wygasającego w grudniu): 195,63 / 195,67
 • Wielkość ticka symbolu COFFEE.fut: 0.01
 • Wartość ticka symbolu COFFEE.fut: 0.1 USD
 • Opłata za rolowanie: 20%
 

 

Obliczenia
Na początku ponownie należy wskazać, które ceny będą wykorzystane do obliczenia wartości korekty. Ponieważ inwestor posiada otwartą pozycję SPRZEDAJ, należy uwzględnić cenę ASK bieżącego kontraktu (193.22) podczas jego hipotetycznego zamknięcia oraz ceny BID nowego kontraktu (195.63) podczas jego teoretycznego ponownego otwarcia. Po odjęciu tych dwóch cen otrzymujemy różnicę cenową (2,41), którą wykorzystamy przy obliczaniu korekty z tytułu rolowania.

Ponieważ rynek jest w stanie contango, a inwestor ponosi "sztuczną" stratę na rachunku po rolowaniu. Odejmujemy więc niższą cenę (aktualny ASK) od wyższej (nowy BID), otrzymując wartość opłaty (dodatnią), która musi zostać uwzględniona.

195.63 – 193.22 = 2.41

Grafika 5: Ceny wykorzystane przy rolowaniu pozycji sprzedaży na rachunku
 

Teraz podziel obliczoną różnicę cen przez wielkość ticka (0.01) i pomnóż przez wartość ticka (0.1), aby uzyskać jego wartość nominalną:

2.41 / 0.01 * 0.1 = 24.1 USD

Następnie mnożymy wyliczoną wartość nominalną przez wolumen obrotu (2) w lotach:
24.1 * 2 = 48.2 USD
Od tak obliczonej korekty należy teraz odliczyć 20% opłatę za rolowanie pobieraną przez brokera:
48.2 - (48.2 * 0.2) = 38.56 USD
Powstałą w ten sposób korektę rolowania przeliczamy na walutę konta (CZK) z waluty instrumentu (USD) według kursu USD / CZK (21.5):
38.56 * 21.5 = 829.04 CZK

Rezultat
Wynikiem jest korekta z tytułu rolowania o wielkości 829,04 CZK. Kwota ta zostanie dodana do rachunku inwestora poprzez operację balance.

Stan Backwardation i pozycja KUP - przykład obliczania korekty rolowania

W tym przykładzie rozważmy rynek znajdujący się w stanie backwardation (kontrakt, na który ma być rolowany ma niższą cenę niż obecny kontrakt) oraz otwartą pozycję KUP na rynku bawełny reprezentowaną przez symbol COTTON.fut.

Pozostałe parametry wyjściowe do obliczeń są następujące:

 • Wielkość pozycji: 2 loty
 • Symbol waluty: USD
 • Waluta konta: CZK
 • Kurs wymiany USD / CZK: 21,5
 • Cena BID / ASK aktualnego kontraktu (wygasającego we wrześniu): 193,18 / 193,22
 • Cena BID / ASK nowego kontraktu (wygasającego w grudniu): 195,63 / 195,67
 • Wielkość ticka symbolu COFFEE.fut: 0.01
 • Wartość ticka symbolu COFFEE.fut: 0.1 USD
 • Opłata za rolowanie: 20%

 

Obliczenia
Również w tym przykładzie musimy wybrać, które ceny będą używane do obliczenia korekty. Ponieważ inwestor ma otwartą pozycję kupna, należy wziąć pod uwagę cenę BID bieżącego kontraktu (94.13) podczas jego hipotetycznego zamknięcia oraz cenę ASK na nowym kontrakcie (92.32) podczas jego hipotetycznego ponownego otwarcia. Po odjęciu tych dwóch cen otrzymujemy różnicę cenową (1,81), którą wykorzystamy przy obliczaniu korekty z tytułu rolowania.

Ponieważ rynek jest w stanie backwardation i trader ponosi "sztuczną" stratę na rachunku po rolowaniu, odejmujemy niższą cenę (nowy ASK) od wyższej (aktualny BID), aby otrzymać korektę o dodatniej wartości, która zostanie uwzględniona na rachunku tradera.

94.13 – 92.32 = 1.81


Grafika 6: Ceny wykorzystane w rolowaniu pozycji kupna w stanie backwardation

Następnie dzielimy obliczoną różnicę cen przez wielkość ticka (0,01) i pomnóż przez wartość ticka (1), uzyskując jego wartość nominalną:

1.81 / 0.01 * 1 = 181 USD

W dalszej kolejności mnożymy wyliczoną wartość nominalną przez wolumen obrotu (2) w lotach:

181 * 2 = 362 USD

Od tak obliczonej korekty należy teraz odliczyć 20% opłatę za rolowanie pobieraną przez brokera:

362 - (362 * 0.2) = 289.6 USD

Powstałą w ten sposób korektę rolowania przeliczymy na walutę konta (CZK) z waluty instrumentu (USD) według kursu USD / CZK (21.5):
289.6 * 21.5 = 6226.4 CZK

Rezultat
Wynikiem tego jest korekta z tytułu rolowania o wielkości 6226,4 CZK. Kwota ta zostanie dodana do konta handlowego poprzez operację balance.

 

Backwardation i pozycja SPRZEDAJ - przykład obliczania korekty z tytułu rolowania.

W tym przykładzie analizujemy otwartą pozycję SELL i rynek znajdujący się w stanie backwardation na rynku bawełny, reprezentowaną przez symbol COTTON.fut.


Pozostałe parametry wyjściowe do obliczeń są następujące:
 • Wielkość pozycji: 2 loty
 • Symbol waluty: USD
 • Waluta konta: CZK
 • Kurs wymiany USD / CZK: 21,5
 • Cena BID / ASK aktualnego kontraktu (wygasającego we wrześniu): 193,18 / 193,22
 • Cena BID / ASK nowego kontraktu (wygasającego w grudniu): 195,63 / 195,67
 • Wielkość ticka symbolu COFFEE.fut: 0.01
 • Wartość ticka symbolu COFFEE.fut: 0.1 USD
 • Opłata za rolowanie: 20%
   

 

Obliczenia
Ponownie zaczynamy od określenia, które ceny będą wykorzystane do obliczenia korekty z tytułu rolowania. Ponieważ inwestor ma otwartą pozycję SELL, konieczne jest wzięcie pod uwagę ceny ASK bieżącego kontraktu (94.17) podczas jego hipotetycznego zamknięcia oraz ceny BID nowego kontraktu (92.28) podczas jego hipotetycznego ponownego otwarcia. Po odjęciu tych dwóch cen otrzymujemy różnicę cenową (-1,89), którą wykorzystamy przy obliczaniu wartości korekty.

Ponieważ rynek jest w fazie backwardation i trader osiąga "sztuczny" zysk na rachunku po rolowaniu, odejmujemy wyższą cenę (aktualny ASK) od niższej (nowy BID), aby otrzymać korektę o ujemnej wartości, która zostanie uwzględniona na rachunku tradera.

92.28 - 94.17 = -1.89


Grafika 7: Ceny wykorzystane przy rolowaniu pozycji sprzedaży w stanie backwardation

Teraz dzielimy obliczoną różnicę cen przez wielkość ticka (0.01) i pomnóż przez wartość ticka (1), uzyskując jego wartość nominalną:
-1.89 / 0.01 * 1 = -189 USD
Następnie mnożymy wyliczoną wartość nominalną przez wolumen obrotu (2) w lotach:
-189 * 2 = -378 USD
Od tak obliczonej korekty należy teraz odliczyć 20% opłatę za rollover pobieraną przez brokera:
-378 - (|-378| * 0.2) = -453.6 USD

Powstałą w ten sposób korektę przeliczymy na walutę konta (CZK) z waluty symbolu (USD) według kursu USD / CZK (21.5):

-453.6 * 21.5 = -9752.4 CZK

 

Rezultat
Wynikiem tego jest korekta z tytułu rolowania o wielkości -9752,4 CZK. Kwota ta zostanie odjęta z konta tradera poprzez operację balance.

Informacje i alarmy dotyczące zbliżającego się rolowania

Datę rolowania poszczególnych kontraktów CFD futures na nadchodzący miesiąc możesz łatwo znaleźć na naszej stronie internetowej w tabeli z informacjami o kontrakcie CFD futures. Purple Trading informuje również wszystkich swoich klientów o datach rolowania na nadchodzący miesiąc za pośrednictwem poczty elektronicznej na początku miesiąca.

Rolowania odbywają się w dni robocze, a dokładny termin znajdziesz tabeli dotyczącej specyfikacji danego symbolu. Wszyscy nasi klienci zostaną o tym poinformowani i będą mogli z wyprzedzeniem zdecydować, czy chcą utrzymać swoją pozycję przez najbliższe rolowanie, czy też zamknąć ją i w ten sposób uniknąć korekty z tytułu rolowania.

Otwórz rachunek i handluj z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.