U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Futures CFD

Pomocí instrumentů Futures CFD můžete spekulovat na růst nebo pokles ceny vybraných zemědělských komodit, státních dluhopisů nebo například dolarového indexu. Tyto CFD instrumenty jsou navázány na podkladové aktivum, kterým je vždy konkrétní futures kontrakt. Vzhledem ke specifičnosti tohoto instrumentu je vhodné se před samotným obchodováním seznámit se základními parametry a principy Futures CFD, které vám přiblížíme na této stránce.

Spekulujte na cenové pohyby vybraných futures kontraktů

Tyto nové instrumenty jsou dostupné v platformě MT4 a MT4 mobilní aplikaci. Vždy je najdete s příponou “.fut” (například COFFEE.fut). Retailoví obchodníci je mohou obchodovat s využitím finanční páky 1:5. Klienti se statusem profesionálního obchodníka mohou některé instrumenty obchodovat s pákou až 1:50.

 

Objem o velikosti 1 lotu, vždy odpovídá velikosti kontraktu dle specifikace konkrétního instrumentu, přičemž tyto informace jsou dostupné v obchodní platformě nebo na našem webu. Poplatek za 1 zobchodovaný lot je 10 USD. Jedná se o komisi účtovanou při otevření obchodní pozice, která se vztahuje na všechny typy účtů (ECN, STP, PRO).

 

Zásadní rozdíl oproti ostatním instrumentům v naší nabídce je tzv. rollover. Jedná se o technickou záležitost, díky které mohou naši klienti obchodovat Futures CFD bez přerušení a expirace. Pozice se takzvaně roluje z expirujícího konktraktu na kontrakt aktuální.

Je třeba mít na paměti, že při rolloveru dochází ke skokové změně ceny, která je následně kompenzována vyrovnávací položkou. Více informací o rolloveru, o tom jak probíhá a jak ovlivní otevřené pozice popíšeme na dalších řádcích.

 

CFD Futures Rollover Adjustment

Se zavedením možnosti obchodovat CFD kontrakty na podkladové futures přichází také nutnost rolování pozic na podkladových futures kontraktech do následujících kontraktních měsíců. Pro koncové klienty se tento proces projeví v podobě stržení nebo připsání tzv. „rollover adjustment“ ve formě balance operace na obchodním účtu.

Proč se musí pozice rolovat?

 

Cena CFD symbolů kopírujících podkladové futures kontrakty je derivována právě na základě cen těchto futures kontraktů. Futures kontrakt je burzovně obchodovaný instrument, který zavazuje jeho kupce k odebrání (prodejce naopak k dodání) podkladového aktiva ve stanoveném množství, o stanovené kvalitě v budoucím předem daném termínu za cenu sjednanou v současnosti. Pomocí futures kontraktů jsou na burzách obchodovány například zemědělské komodity, jako pšenice či kukuřice nebo energetické komodity typu ropa a benzín, ale i finanční instrumenty jako například měny, dluhopisy nebo úrokové sazby.

Každý futures kontrakt má omezenou a předem stanovenou délku svého trvání, na jejímž konci tzv. expiruje. Pokud se kupci/prodejci nezbaví svého drženého futures kontraktu před jeho expirací, jsou zavázáni odebrat/doručit podkladové aktivum (kávu, kukuřici,atd.) daného futures kontraktu (některé futures kontrakty mají i tzv. cash vypořádání, kdy nedochází k doručení podkladového aktiva, nýbrž k vypořádání ve formě peněz). Takovémuto vypořádání se chce většina obchodníků a účastníků trhu, včetně nás a našich poskytovatelů likvidity, vyhnout, a proto musejí své držené pozice přerolovat z právě drženého futures kontraktu na kontrakt s pozdější dobou expirace.

Samotné rolování probíhá formou uzavření obchodní pozice na současném kontraktu a jejím znovuotevřením na kontraktu se vzdálenější dobou expirace. Tento proces pro naše klienty, kteří si nechají pozici na některém CFD Futures instrumentu otevřenou i přes čas expirace, provádíme automaticky.

Kontango a backwardace, co to je?

 

Cena každého futures kontraktu v sobě nese vícero faktorů, přičemž každý z nich má na tuto cenu určitý vliv.
 

Mezi faktory, které určují cenu futures kontraktu, patří například:

 
 • spotová cena podkladového aktiva
 • náklady na skladování
 • náklady na pojištění a další

 

Vliv těchto faktorů na současnou cenu futures kontraktu se s blížícím se časem expirace mění a ovlivňuje tak cenu každého futures kontraktu jinou měrou.

Například náklady na skladování pšenice budou jinak vysoké u kontraktu, který expiruje za půl roku oproti kontraktu s expirací za měsíc. Proto když se podíváme na ceny futures kontraktů s různým datem expirace pro jednu komoditu, každý kontrakt bude trhem oceněn jinak, jelikož se od sebe kontrakty odlišují právě zbývajícím časem do jejich expirace.

Kontango

Pokud jsou kontrakty se vzdálenější expirací dražší než kontrakty s bližším datem expirace, hovoříme o tom, že je trh v tzv. kontangu. Níže na obrázku je zobrazena struktura trhu futures kontraktů na kávu, na kterém lze vidět situaci, kdy se trh v kontangu nachází, protože kontrakty se vzdálenější expirací jsou dražší než kontrakty bližší.
 

Kontango na trhu s kávou

Obrázek 1: Kontango na trhu s kávou (zdroj: spreadcharts.com)

Backwardace

Opakem kontanga je pak backwardace, stav kdy jsou vzdálenější kontrakty levnější než ty bližší. Na obrázku níže je takováto tržní struktura zobrazena a zachycuje situaci na trhu s bavlnou. 

Backwardace na trhu s bavlnou

Obrázek 2: Backwardace na trhu s bavlnou (zdroj: spreadcharts.com)

Kontinuální CFD futures kontrakty a výpočet rollover adjustmentu

 

Pochopení významu kontanga a backwardace je klíčové ke správnému porozumění tomu, jakým způsobem ovlivňují rozdíly v cenách jednotlivých futures kontraktů, s různou dobou do expirace, rolování kontinuálních CFD futures kontraktů na straně brokera.

Purple Trading nabízí obchodování kontinuálních CFD futures kontraktů, což znamená, že ze strany našeho klienta není vyžadováno uzavření obchodu před expirací.

Při držení obchodu během rolloveru dojde na klientově účtu k vyrovnání “uměle” vytvořeného zisku nebo ztráty způsobené zmíněnou skokovou změnou ceny. V důsledku rolloveru se cena CFD kontraktu skokově změní právě kvůli existenci rozdílu v cenách mezi současným podkladovým futures kontraktem a kontraktem novým, na který rolování probíhá.

Během vyrovnání tohoto rozdílu je z obchodníkova účtu stržen (nebo na něj připsán) rollover adjustment ve formě samostatné balance operace. Rollover adjustment obsahuje kompenzaci rozdílu v zisku/ztrátě vzniklé v důsledku rolloveru a navíc 20% poplatek účtovaný ze strany Purple Trading, respektive našeho poskytovatele likvidity. Tento poplatek se počítá jako 20 % z velikosti samotného rollover adjustment.

Rollover adjustment se vždy počítá na základě čisté otevřené pozice a je z měny symbolu konvertován do měny účtu. Pokud má tedy obchodník na svém účtu otevřeno více pozic v různých směrech, vezme se součet jejich velikostí a na základě vypočítané čisté expozice dojde k výpočtu rollover adjustmentu.

Následující tabulka ukazuje, zda bude rollover adjustment na obchodníkův účet připsán a nebo z něj stržen, v závislosti na směru držené pozice a struktuře trhu v době rolloveru.

 

Účtování rollover fee v závislosti na směru pozice a struktuře trhu
Směr obchodu / struktura trhu Kontango Backwardace
Nákup Rollover adjustment stržen Rollover adjustment připsán
Prodej Rollover adjustment připsán Rollover adjustment stržen

 

Příklady výpočtu rollover adjustmentu

Příklad 1: Kontango a nákupní pozice - příklad výpočtu rollover adjustmentu


V tomto příkladu uvažujme strukturu trhu nacházející se v kontangu (kontrakt, na který bude rollováno, má vyšší cenu než kontrakt současný, ze kterého se roluje) a otevřenou nákupní pozici na trhu s kávou reprezentovaným symbolem COFFEE.fut.


Další vstupní parametry pro výpočet jsou následující:

 

 • Velikost obchodu: 2 loty

 • Měna symbolu: USD

 • Měna účtu: CZK

 • Kurz USD/CZK: 21.5

 • BID / ASK cena současného kontraktu (s expirací v září): 193.18 / 193.22

 • BID / ASK cena nového kontraktu (s expirací v prosinci): 195.63 / 195.67

 • Velikost ticku na symbolu COFFEE.fut: 0.01

 • Hodnota ticku na symbolu COFFEE.fut: 0.1 USD

 • Rollover poplatek: 20 %

 

Výpočet

Jako první je nutné určit, které ceny budou pro výpočet rollover adjustmentu použity. Jelikož má obchodník otevřenou nákupní pozici, je nutné při jejím teoretickém uzavření uvažovat cenu BID současného kontraktu (193.18) a při jejím teoretickém přeotevření cenu ASK na kontraktu novém (195.67). Po následném odečtení těchto dvou cen dostaneme cenový rozdíl (-2.49), ze kterého budeme při kalkulaci rollover adjustmentu vycházet.

Protože se trh nachází v kontangu a obchodníkovi vznikne na účtu po přerollování “umělý” zisk, odečteme vyšší cenu (nový ASK) od nižší (současný BID), abychom výsledný poplatek dostali v záporných hodnotách, jelikož dojde k jeho stržení:
 

193.18 – 195.67 = -2.49

 

Použité ceny při rolování nákupní pozice v kontangu

Obrázek 3: Použité ceny při rolování nákupní pozice v kontangu

 

Nyní vypočítaný cenový rozdíl vydělíme velikostí ticku (0.01) a vynásobíme hodnotou ticku (0.1) pro získání jeho nominální hodnoty:

-2.49 / 0.01 * 0.1 = -24.9 USD

Vypočtenou nominální hodnotu poté vynásobíme obchodovaným objemem (2) v lotech:

-24.9 * 2 = -49.8 USD

Od takto vypočítaného adjustmentu je nyní potřeba odečíst 20% rollover poplatek účtovaný brokerem:

-49.8 - (|-49.8| * 0.2) = -59.76 USD

Výsledný rollover adjustment převedeme do měny účtu (CZK) ze měny symbolu (USD) podle kurzu USD/CZK (21.5):

-59.76 * 21.5 = -1284.84 CZK

 

Výsledek

Výsledkem je rollover adjustment o velikosti -1284.84 CZK. Tato částka bude obchodníkovi stržena z obchodního účtu prostřednictvím balance operace.

 

Příklad 2: Kontango a prodejní pozice - příklad výpočtu rollover adjustmentu

 

V tomto příkladu uvažujme opět strukturu trhu nacházející se v kontangu a otevřenou prodejní pozici na trhu s kávou reprezentovaným symbolem COFFEE.fut.

Další vstupní parametry pro výpočet jsou stejné jako v předešlém příkladu:

 • Velikost obchodu: 2 loty

 • Měna symbolu: USD

 • Měna účtu: CZK

 • Kurz USD/CZK: 21.5

 • BID / ASK cena současného kontraktu (s expirací v září): 193.18 / 193.22

 • BID / ASK cena nového kontraktu (s expirací v prosinci): 195.63 / 195.67

 • Velikost ticku na symbolu COFFEE.fut: 0.01

 • Hodnota ticku na symbolu COFFEE.fut: 0.1 USD

 • Rollover poplatek: 20 %

 

Výpočet

Jako první je opět potřeba určit, které ceny budou pro výpočet rollover adjustmentu použity. Jelikož má obchodník otevřenou prodejní pozici, je nutné při jejím teoretickém uzavření uvažovat cenu ASK současného kontraktu (193.22) a při jejím teoretickém znovuotevření cenu BID na kontraktu novém (195.63). Po následném odečtení těchto dvou cen dostaneme cenový rozdíl (2.41), ze kterého budeme při kalkulaci rollover adjustmentu vycházet.

Protože se trh nachází v kontangu a obchodníkovi vznikne na účtu po přerollování “umělá” ztráta, odečteme nižší cenu (současný ASK) od vyšší (nový BID), abychom výsledný poplatek dostali v kladných hodnotách, jelikož dojde k jeho přičtení na účet:
 

195.63 – 193.22 = 2.41

Použité ceny při rollování prodejní pozice v kontangu

Obrázek 4: Použité ceny při rollování prodejní pozice v kontangu

 

Nyní vypočítaný cenový rozdíl vydělíme velikostí ticku (0.01) a vynásobíme hodnotou ticku (0.1) pro získání jeho nominální hodnoty:

2.41 / 0.01 * 0.1 = 24.1 USD

Vypočtenou nominální hodnotu poté vynásobíme obchodovaným objemem (2) v lotech:

24.1 * 2 = 48.2 USD

Od takto vypočítaného adjustmentu je nyní třeba odečíst 20% rollover poplatek účtovaný brokerem:

48.2 - (48.2 * 0.2) = 38.56 USD

Výsledný rollover adjustment převedeme do měny účtu (CZK) ze měny symbolu (USD) podle kurzu USD/CZK (21.5):

38.56 * 21.5 = 829.04 CZK

Výsledek

Výsledkem je rollover adjustment o velikosti 829.04 CZK. Tato částka bude obchodníkovi přičtena na účet prostřednictvím balance operace.

Příklad 1: Backwardace a nákupní pozice - příklad výpočtu rollover adjustment

V tomto příkladu uvažujme strukturu trhu nacházející se v backwardaci (kontrakt na který bude rollováno má nižší cenu než kontrakt současný, ze kterého se roluje) a otevřenou nákupní pozici na trhu s bavlnou reprezentovaným symbolem COTTON.fut.

Další vstupní parametry pro výpočet jsou následující:

 • Velikost obchodu: 2 loty

 • Měna symbolu: USD

 • Měna účtu: CZK

 • Kurz USD/CZK: 21.5

 • BID / ASK cena současného kontraktu (s expirací v říjnu): 94.13 / 94.17

 • BID / ASK cena nového kontraktu (s expirací v prosinci): 92.28 / 92.32

 • Velikost ticku na symbolu COTTON.fut: 0.01

 • Hodnota ticku na symbolu COTTON.fut: 1 USD

 • Rollover poplatek: 20 %

 

Výpočet

Jako první je potřeba určit, které ceny budou pro výpočet rollover adjustmentu použity. Jelikož má obchodník otevřenou nákupní pozici, je nutné při jejím teoretickém uzavření uvažovat cenu BID současného kontraktu (94.13) a při jejím teoretickém znovuotevření cenu ASK na kontraktu novém (92.32). Po následném odečtení těchto dvou cen dostaneme cenový rozdíl (1.81), ze kterého budeme při kalkulaci rollover adjustmentu vycházet.

Protože se trh nachází v backwardaci a obchodníkovi vznikne na účtu po přerollování “umělá” ztráta, odečteme nižší cenu (nový ASK) od vyšší (současný BID), abychom výsledný adjustment dostali v kladných hodnotách, jelikož dojde k jeho připsání na účet:
 

94.13 – 92.32 = 1.81

 

Použité ceny při rollování nákupní pozice v backwardaci

Obrázek 5: Použité ceny při rollování nákupní pozice v backwardaci

 

Nyní vypočítaný cenový rozdíl vydělíme velikostí ticku (0.01) a vynásobíme hodnotou ticku (1) pro získání jeho nominální hodnoty:

1.81 / 0.01 * 1 = 181 USD

Vypočtenou nominální hodnotu poté vynásobíme obchodovaným objemem (2) v lotech:

181 * 2 = 362 USD

Od takto vypočítaného adjustmentu je nyní potřeba odečíst 20% rollover poplatek účtovaný brokerem:

362 - (362 * 0.2) = 289.6 USD

Výsledný rollover adjustment převedeme do měny účtu (CZK) ze měny symbolu (USD) dle kurzu USD/CZK (21.5):

289.6 * 21.5 = 6226.4 CZK
 

Výsledek

Výsledkem je rollover adjustment o velikosti 6226.4 CZK. Tato částka bude obchodníkovi připsána na účet prostřednictvím balance operace.

 

Příklad 2: Backwardace a prodejní pozice - příklad výpočtu rollover adjustmentu

V tomto příkladu uvažujme strukturu trhu nacházející se v backwardaci a otevřenou prodejní pozici na trhu s bavlnou reprezentovaným symbolem COTTON.fut.

Další vstupní parametry pro výpočet jsou následující:

 • Velikost obchodu: 2 loty

 • Měna symbolu: USD

 • Měna účtu: CZK

 • Kurz USD/CZK: 21.5

 • BID / ASK cena současného kontraktu (s expirací v říjnu): 94.13 / 94.17

 • BID / ASK cena nového kontraktu (s expirací v prosinci): 92.28 / 92.32

 • Velikost ticku na symbolu COTTON.fut: 0.01

 • Hodnota ticku na symbolu COTTON.fut: 1 USD

 • Rollover poplatek: 20%

 

Výpočet

Jako první je potřeba určit, které ceny budou pro výpočet rollover adjustmentu použity. Jelikož má obchodník otevřenou prodejní pozici, je nutné při jejím teoretickém uzavření uvažovat cenu ASK současného kontraktu (94.17) a při jejím teoretickém znovuotevření cenu BID na kontraktu novém (92.28). Po následném odečtení těchto dvou cen dostaneme cenový rozdíl (-1.89), ze kterého budeme při kalkulaci rollover adjustmentu vycházet.

Protože se trh nachází v backwardaci a obchodníkovi vznikne na účtu po přerollování “umělý” zisk, odečteme vyšší cenu (současný ASK) od nižší (nový BID), abychom výsledný poplatek dostali v záporných hodnotách, jelikož dojde k jeho stržení z účtu:
 

92.28 - 94.17 = -1.89

 

Použité ceny při rollování prodejní pozice v backwardaci

Obrázek 6: Použité ceny při rollování prodejní pozice v backwardaci

 

Nyní vypočítaný cenový rozdíl vydělíme velikostí ticku (0.01) a vynásobíme hodnotou ticku (1) pro získání jeho nominální hodnoty:

-1.89 / 0.01 * 1 = -189 USD

Vypočtenou nominální hodnotu poté vynásobíme obchodovaným objemem (2) v lotech:

-189 * 2 = -378 USD

Od takto vypočítaného adjustmentu je nyní potřeba odečíst 20% rollover poplatek účtovaný brokerem:

-378 - (|-378| * 0.2) = -453.6 USD

Výsledný adjustment převedeme do měny účtu (CZK) z měny symbolu (USD) dle kurzu USD/CZK (21.5):

-453.6 * 21.5 = -9752.4 CZK

 

Výsledek

Výsledkem je rollover adjustment o velikosti -9752.4 CZK. Tato částka bude obchodníkovi stržena z účtu prostřednictvím balance operace.

Informace a upozornění o nadcházejícím rolování

Datum rolování jednotlivých CFD futures kontraktů pro nadcházející měsíc nalezne obchodník na webových stránkách v tabulce s informacemi o daném CFD futures kontraktu. Purple Trading také informuje všechny své klienty o termínech rolování v nadcházejícím měsíci prostřednictvím emailu vždy na začátku daného měsíce.

Rollover probíhá v průběhu obchodního dne uvedeného v tabulce se specifikacemi daného symbolu. Všichni naši klienti tak budou dostávat dostatečné množství informovací, a můžou se s předstihem rozhodnout, zda-li svoji pozici budou držet přes nadcházející rollover nebo zda-li ji uzavřou a vyhnou se tak rollover adjustmentu.

Založte si účet a obchodujte s námi!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.