67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

3 strategie handlowe na rok 2024

Opublikowany: 22.12.2023

Rok 2024 zapowiada się na świetny rok dla handlu. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym graczem, czy doświadczonym profesjonalistą, wybór odpowiedniej strategii jest kluczowy. Zapoznaj się z tymi trzema podejściami, które sprawdzą się dla każdego, pomagając Ci w pełni wykorzystać możliwości w tym roku.

Początek roku to szansa na świeży start i nauczenie się czegoś nowego. Handel ewoluuje, pojawiają się nowe metody. Aby odnieść sukces i utrzymać się w czołówce w tej trudnej branży, musisz wyjść ze swojej strefy komfortu i stale przekraczać swoje granice. Nauka trwa, szczególnie w handlu. Trader odnoszący sukcesy nie może sobie pozwolić na stagnację.

Dlatego też w tym artykule omówimy trzy sprytne strategie stosowane przez smart money, które mogą podnieść poziom Twojej gry handlowej. Aby je zrozumieć, musisz zrozumieć podstawy price action i ideę wycofywania płynności. Strategie Smart Money zmieniają sposób, w jaki inwestorzy postrzegają dynamikę rynku, ujawniając nowe możliwości handlowe. Nic dziwnego, że strategie te są popularne zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych traderów.

Strategia Smart Money 1: Cofnięcie głównego trendu

W tej strategii Smart Money skupimy się na trendzie wzrostowym i spadkowym. Trend wzrostowy zazwyczaj charakteryzuje się wyższym szczytem i wyższym dołkiem. W przypadku trendu spadkowego rynek tworzy niższy szczyt i niższy dołek. Możemy zobaczyć, jak to wygląda na wykresie 1:
 

Trend wzrostowy i spadkowy (HH wyższy szczyt; HL wyższy dołek; BOS przełamanie struktury; LL niższy dołek; LH niższy szczyt; CHOCH zmiana charakteru rynku)
Trend wzrostowy i spadkowy (HH wyższy szczyt; HL wyższy dołek; BOS przełamanie struktury; LL niższy dołek; LH niższy szczyt; CHOCH zmiana charakteru rynku)


Kiedy rynek przełamuje poprzedni wyższy szczyt, sygnalizuje to zmianę struktury, tworząc kolejny wyższy szczyt i utrzymując trend wzrostowy w nienaruszonym stanie. Utrzymuje się to do momentu zmiany charakteru (CHOCH) wraz z utworzeniem niższego dołka. Gdy niższe maksimum jest już na miejscu, a po jego przełamaniu powstaje kolejne niższe maksimum, oznacza to początek trendu spadkowego.

Scenariusz ten jest dobrze znany traderom i często prowadzi do składania zleceń na kluczowych poziomach, takich jak poziomy BOS, reprezentujące płynność, do której dążą inteligentne pieniądze. Poziomy te działają jak pułapki dla traderów detalicznych, zachęcając ich tylko po to, by zostali zgarnięci przez smart money.

Tak więc, podczas ponownego testowania BOS, ważne jest, aby nie stać się chciwym. Należy być przygotowanym na to, że rynek może przetestować poprzedni swing low lub high, gdzie również występuje płynność. Scenariusz ten wyglądałby następująco:
 

Trend wzrostowy z retestem poprzedniego wyższego dołka
Trend wzrostowy z retestem poprzedniego wyższego dołka


W trendzie wzrostowym, po osiągnięciu przez rynek wyższego szczytu (HH), ponowny test BOS dla wyższego dołka (HL) jest czasami "zaliczany". Zamiast tego cena zmierza do ostatniego wyższego dołka (HL), tworząc równy dołek (EL). Poziom ten może również zostać częściowo "przekroczony", tworząc wrażenie zmiany charakteru (CHOCH) i potencjalnego odwrócenia trendu. Takie przekroczenie poziomu znane jest jako fałszywe wybicie. W tym przykładzie ilustruje to powszechny przypadek pułapki "indukcyjnej", gdzie:
 

  1. Inwestorzy spodziewający się kolejnego ruchu w górę na poziomie (HL) złożyli zlecenia Stop Loss (SL) poniżej tego poziomu, a te SL zostały uruchomione.

  2. Traderzy spodziewający się zmiany trendu w punkcie EL złożyli zlecenia SL powyżej tego poziomu EL, które również zostały aktywowane.


Smart money celuje w te stop lossy, ponieważ reprezentują one płynność. Wyjaśnia to, dlaczego rynek wykazywał tendencję spadkową w punkcie (HL) i dlaczego wzrósł w punkcie EL.

W trendzie spadkowym sytuacja jest podobna, ale odwrócona. Po przełamaniu BOS, poziom, na którym powinien uformować się nowy niższy szczyt (LH) zostaje "przekroczony". Następuje ponowny test poprzedniego niższego szczytu, najlepiej z fałszywym przełamaniem punktu EH, zanim rynek będzie kontynuował trend spadkowy.
 

Trend spadkowy z ponownym testem poprzedniego niższego szczytu
Trend spadkowy z ponownym testem poprzedniego niższego szczytu

Ilustracja cofnięcia Smart Money w głównym trendzie


Trend spadkowy

Obserwujemy wyraźny trend spadkowy zainicjowany zmianą charakteru (CHOCH), naznaczony utworzeniem pierwszego niższego dołka (LL) po przełamaniu ostatniego wyższego dołka (HL). Przełamanie LL tworzy struktury wybicia (BOS), stwarzając okazje do re-testów w punktach 1, 2 i 3. Chociaż można rozważyć krótką pozycję w tych punktach, stosunek ryzyka do zysku byłby stosunkowo niski, ledwo osiągając 1:1,5, jeśli spekuluje się w kierunku najbliższego wsparcia.

W rezultacie na wykresie uwzględniliśmy tylko te transakcje, które obiecują bardziej atrakcyjny zwrot.


Trend spadkowy i wejścia w transakcje typu pullback
Trend spadkowy i wejścia w transakcje typu pullback


Sytuacje 4, 5 i 6 obejmują ponowne testy poprzedniego niższego maksimum (LH), co prowadzi do powstania równego maksimum (EH). Transakcje te charakteryzują się znacznie wyższym potencjałem ryzyka / zysku, gdy spekuluje się w kierunku najbliższego wsparcia, które jest ostatnim poprzedzającym niższym dołkiem (LL). W szczególności transakcja numer 4 może przynieść zysk w wysokości 4,5R, transakcja 5 około 2R, a transakcja 6 prawie 5R.

Sytuacja 7 reprezentuje re-test struktury wybicia BOS, oferując w tym przypadku zysk w wysokości około 4R. W okresie jednego miesiąca te okazje mogą skumulować się do całkowitego potencjału 15,5R. Jeśli 1R, jednostka ryzyka, odpowiada 0,5%, całkowity zysk wyniósłby prawie 8%.
 

Trend wzrostowy

 
Byczy trend i wejścia w transakcje podczas cofnięć
Byczy trend i wejścia w transakcje podczas cofnięć
 

Na indeksie SP500 obserwujemy wzorzec wyższych szczytów (HH) i wyższych dołków (HL). Kiedy HH zostaje przełamane, prowadzi to do powstania przerwy w strukturze (BOS). Dlatego też jednym z punktów wejścia jest cofnięcie po re-teście BOS. Okoliczność ta objawiła się przede wszystkim w punkcie 1. Spekulowanie w kierunku najbliższego szczytu w tym scenariuszu może stworzyć transakcję z potencjalnym zwrotem w wysokości 1R.

Późniejszy retest BOS miał miejsce w punkcie 2, gdzie transakcja zakończyłaby się stop lossem, gdyby została zawarta bez potwierdzenia. Kolejna okazja pojawia się w punkcie 3 wraz z re-testem wcześniejszego wyższego dołka (HL). Chociaż teoretycznie można by tu wejść w pozycję długą, transakcja zakończyłaby się później stop lossem w punkcie 4.

W przeciwieństwie do wcześniejszego przykładu, który wydawał się niemal wzorcowy, ten przykład podkreśla fakt, że rzeczywistość często nie jest tak obiecująca. Istnieją okresy obfitujące w okazje i inne, w których możliwości handlowe są bardziej ograniczone.

Webinaria Purple Trading

Sprawdź nasze inne webinaria lub pobierz bezpłatne nagrania z poprzednich webinariów z ekspertami tradingowymi.

Strategia Smart Money 2: Akumulacja, manipulacja, dystrybucja

Koncepcje akumulacji, manipulacji i dystrybucji zyskały ostatnio na znaczeniu w handlu inteligentnymi pieniędzmi, zwłaszcza dzięki filmom na YouTube autorstwa tradera o inicjałach ICT. Dla mniej biegłych w języku angielskim, oto podstawowe zasady tego podejścia, które można dostosować do własnych potrzeb.

Akumulacja oznacza fazę konsolidacji i gromadzenia płynności. Manipulacja polega na wycofywaniu płynności w celu stworzenia iluzji, że rynek będzie poruszał się wbrew panującemu trendowi, co często określa się mianem fałszywego wybicia. Ostatnią fazą jest dystrybucja, charakteryzująca się ruchem w kierunku pierwotnego trendu.

Ta uproszczona reprezentacja została przedstawiona na poniższym rysunku:
 

Accumulation, Manipulation, and Distribution within a Bear Trend (A) and within a Bull Trend (B)
Akumulacja, manipulacja i dystrybucja w ramach trendu niedźwiedzia (A) i trendu byka (B)


W trendzie niedźwiedzia (A) pojawia się faza konsolidacji, po której następuje wycofanie płynności powyżej konsolidacji. Wycofanie to tworzy iluzję odwrócenia trendu, wabiąc inwestorów do zajmowania długich pozycji i ustawiania zleceń stop-loss poniżej dolnego poziomu konsolidacji. Jednak te stop lossy reprezentują płynność, a po wystąpieniu fałszywego wybicia (FB) te nowe poziomy płynności stają się celem dla "inteligentnych pieniędzy".

W trendzie byka (B) proces jest analogiczny. Tworzy się konsolidacja, po której następuje wycofanie płynności (fałszywe wybicie), a następnie cena powraca do pierwotnego kierunku w ramach trendu byka.

Kluczowym aspektem tej strategii Smart Money jest dokładna identyfikacja trendu.
 

Ilustracja akumulacji, manipulacji i dystrybucji w trendzie spadkowym

 

Niedźwiedzi trend i wybór płynności
Niedźwiedzi trend i wybór płynności


W fazie 1 występuje okres akumulacji. Faza 2 obejmuje wycofanie płynności przez traderów, którzy spekulowali na wybicie w górę. Cena szuka logicznego punktu, w którym ta selekcja płynności zatrzymuje się, co może być niewypełnioną luką cenową, blokiem zleceń itp. Pierwszy potencjalny punkt wejścia dla pozycji krótkich jest wskazany tutaj (punkt I).

Po selekcji płynności, dystrybucja rozwija się w fazie 3, a cena wznawia swój pierwotny trend. Czasami może wystąpić fałszywe przełamanie dolnej linii trendu, co skłania cenę do wykonania ostatecznego ruchu w górę, aby uruchomić stop lossy (w punkcie II) traderów, którzy wcześniej spekulowali na spadek. Po zebraniu tej płynności, cierpliwi traderzy mogą znaleźć kolejną okazję do zajęcia krótkich pozycji (punkt II).
 

Ilustracja akumulacji, manipulacji i dystrybucji w trendzie wzrostowym

W kontekście byczego trendu wzrostowego scenariusz jest porównywalny. Ustanowiona zostaje konsolidacja (1), po której następuje fałszywe wybicie (2), stanowiące początkową okazję do zajęcia pozycji długiej (I). Drugi potencjalny punkt wejścia dla pozycji długiej pojawia się, jeśli fałszywe wybicie nastąpi w fazie dystrybucji (3). W tym przypadku "inteligentne pieniądze" ponownie celują w stop lossy (w punkcie II) traderów, którzy wcześniej spekulowali na ruch w górę, tworząc iluzję odwrócenia rynku.

Ostateczne długie wejście następuje w punkcie II, gdy płynność została już wybrana.
 

Bullish trend and liquidity selection
Trend zwyżkowy i wybór płynności


Jak w praktyce wygląda akumulacja, manipulacja i dystrybucja Smart Money?


Długa pozycja na EURUSD - wykres 30-minutowy
Długa pozycja na EURUSD - wykres 30-minutowy
 

Na wykresie 30-minutowym wyraźnie widzimy trend wzrostowy. W ramach tego trendu wystąpiła wyraźna faza akumulacji (1). Następnie doszło do fałszywego wybicia, jak zaobserwowano w fazie 2. Po fałszywym wybiciu cena odbiła się i kontynuowała wzrostową trajektorię (faza 3).

Gdyby spekulować w kierunku najbliższego szczytu z fazy akumulacji, transakcja przyniosłaby zysk w wysokości 3R. Aby udoskonalić punkt wejścia, zaleca się optymalizację na niższych ramach czasowych, takich jak wykres 5-minutowy.
 

Potwierdzenie wejścia przy użyciu Engulf i Order Block na wykresie 5-minutowym
Potwierdzenie wejścia przy użyciu Engulf i Order Block na wykresie 5-minutowym


W naszym scenariuszu warto zauważyć, że cena zatrzymała się na bloku zleceń, z którego wcześniej wzrosła. Wejście jest następnie oparte na sygnale, którym może być odwrócona formacja świecowa objęcia (jak pokazano na obrazku), pin bar lub luka cenowa.

Na kolejnej ilustracji mamy przykład trendu spadkowego na wykresie H4. Po raz kolejny widoczna jest faza akumulacji (1). Podczas fazy manipulacji (2) cena osiąga poprzedni swing, w którym wybrano płynność, na co wskazuje nieznaczne przełamanie tego poziomego oporu. Następnie rozwija się dystrybucja (3). Spekulacja w kierunku najbliższego wsparcia w tej transakcji przyniosłaby zysk w wysokości R3,5.

Podkreśla to znaczenie sygnałów potwierdzających, takich jak formacje świecowe, w celu zwiększenia precyzji wejścia i dostosowania do szerszej dynamiki trendu.


Short na EURUSD na wykresie H4
Short na EURUSD na wykresie H4


Aby zoptymalizować wejście, przechodzimy do niższej ramki, w tym przypadku na przykład H1.
 

Potwierdzenie wejścia na wykresie H1 przy użyciu ważnego wsparcia wybicia
Potwierdzenie wejścia na wykresie H1 przy użyciu ważnego wsparcia wybicia


Widzimy, że silna niedźwiedzia świeca przełamała wsparcie, co wskazuje, że rynek spada.

Zwiększ swoją wiedzę o tradingu z Purple Academy!

Odnoszący sukcesy trader nigdy nie przestaje się uczyć. Dlatego stworzyliśmy Akademię Purple, w której znajdziesz ciekawe artykuły, poszerzające wiedzę ebooki oraz szczegółowe tutoriale handlowe. Więc jeśli jesteś zainteresowany, po prostu zanurkuj i zacznij się uczyć! (To jest darmowe).

Strategia Smart Money 3: Korelacja pomiędzy amerykańskimi indeksami giełdowymi

Traderzy powinni zwracać szczególną uwagę na korelację pomiędzy SP500 i NASDAQ (lub DJ30). Wykorzystanie tych korelacji może służyć jako narzędzie potwierdzające transakcje lub jako wskaźnik do oceny potencjalnego przyszłego kierunku indeksu.

Zilustrujemy znaczenie tych korelacji na wykresie tygodniowym:
 

Korelacja pomiędzy NASDAQ i SP500 na wykresie tygodniowym
Korelacja pomiędzy NASDAQ i SP500 na wykresie tygodniowym


Formacje indeksów SP500 i NASDAQ są niemal identyczne. Jednak mogą pojawić się różnice dotyczące wsparcia i oporu. Na przykład, jeden indeks może odbić się od poziomu wsparcia, podczas gdy drugi przełamuje go, tylko po to, by później wspiąć się z powrotem powyżej wsparcia, jeśli pierwszy indeks nadal znajduje się w trendzie wzrostowym i tak dalej. Te różnice między indeksami są często bardziej widoczne w niższych ramach czasowych. W kolejnej ilustracji przedstawiamy konkretny przykład na wykresie 15-minutowym.
 

NASDAQ i SP500 na wykresie 15-minutowym
NASDAQ i SP500 na wykresie 15-minutowym


W punkcie 2 nastąpiło fałszywe przełamanie oporu na indeksie SP500, podczas gdy NASDAQ pozostał poniżej oporu. Fałszywe przełamania służą jako solidne sygnały wskazujące na wybraną płynność, co czyni je potencjalnym punktem wejścia dla krótkiej pozycji. Celem take-profit byłoby najbliższe wsparcie. Warto zauważyć, że oba indeksy różniły się w tym aspekcie. Dla indeksu NASDAQ najbliższe wsparcie zostało zidentyfikowane przez pin bar (1), podczas gdy dla indeksu SP500 wsparcie zostało zidentyfikowane przez blok zleceń (1).

Celując w określone take profity, handel na indeksie SP500 przyniósłby zysk w wysokości 3R, podczas gdy na NASDAQ byłyby to 2R. Wszystko to wydarzyło się w ciągu zaledwie kilku minut handlu.

Przeczytaj także

67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.