67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Uzyskaj dźwignię 1:100 ze statusem Doświadczonego Klienta Detalicznego

W ostatnim czasie Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce (KNF) wprowadziła nową kategorię klientów detalicznych, dla których stosowane są niższe wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego. Kategoria ta nosi nazwę Doświadczony Klient Detaliczny (DKD), a klienci, którzy chcieliby uzyskać taki status, będą musieli spełnić określone wymagania. Jeśli jesteś  zainteresowany wymaganiami DKD dotyczącymi niższego depozytu zabezpieczającego i kryteriami potrzebnymi do uzyskania tego statusu, proszę czytaj dalej.Czym jest status Doświadczonego Klienta Detalicznego?

Doświadczony klient detaliczny to klient detaliczny z siedzibą w Polsce, który posiada wymagane doświadczenie i wystarczającą wiedzę w zakresie instrumentów pochodnych według poniższych kryteriów. Gdy klient detaliczny spełni te kryteria i zostanie DKD, otrzyma niższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, a także wyższą dźwignię (do 1:100) we wszystkich parach walutowych i złocie.

Warunki handlu dla Doświadczonych Klientów Detalicznych

 • Maksymalny poziom dźwigni: 1:100
 • Depozyt zabezpieczający na zamknięcie: 50 % wymaganego depozytu zabezpieczającego
 • Ochrona przed ujemnym bilansem
 • Kontynuacja kwalifikowalności do Funduszu Rekompensat dla Inwestorów      
 • Ciągły dostęp do Służby Finansowego Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Dalsza segregacja funduszy klientów        
 • Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do bycia DKD i możesz spełnić pewne kryteria związane z Twoim doświadczeniem handlowym i znajomością instrumentów pochodnych, możesz złożyć wniosek o zmianę swojego statusu.

Kryteria kwalifikujące jako Doświadczonego Klienta Detalicznego

Kraj zamieszkania

 • Polska

Wymagana wiedza
Wymagane doświadczenie oznacza, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy klient wykonał jedną z poniższych czynności:
 
 • otwarcie co najmniej 10 transakcji na kontraktach CFD o wartości nominalnej równej co najmniej równowartości w złotych polskich 50 000 euro każda w ciągu kwartału, w ciągu co najmniej czterech kwartałów;
 • otwarcie co najmniej 50 transakcji na kontraktach CFD o wartości nominalnej co najmniej równowartości w złotych polskich 10 000 EUR każda w ciągu co najmniej czterech kwartałów; lub
 • otwarcie co najmniej 40 transakcji na kontraktach CFD w ciągu kwartału w ciągu co najmniej czterech kwartałów, przy czym łączna wartość nominalna wszystkich otwartych transakcji w okresie 24 miesięcy objętych wyceną wynosi co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 EUR.
W celu potwierdzenia, że spełniłeś jeden z trzech kryteriów wymaganej wiedzy, użytkownik będzie musiał przedstawić dowód brokerowi.
 

Wiedza o instrumentach pochodnych

Klient powinien spełnić i udowodnić co najmniej jednego z tych trzech kryteriów:
 • klient posiada odpowiednie certyfikaty zawodowe (CFA, FRM, PRM, ACI, doradca inwestycyjny (DI), makler papierów wartościowych (MPW itp.)) lub ukończył specjalistyczny kierunek studiów;
 • klient ukończył co najmniej 50 godzin szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami lub potwierdzeniem wydanym przez odpowiedniego organizatora szkolenia lub, w każdym przypadku, pod warunkiem, że organizator szkolenia sprawdził wiedzę klienta przed wydaniem takiego certyfikatu lub potwierdzenia; lub
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej na temat transakcji dotyczących kontraktów CFD lub innych instrumentów pochodnych.

Jak ubiegać się o status Doświadczonego Klienta Detalicznego

Klienci, którzy chcą zostać uzyskać status jako Doświadczonego Klienta Detalicznego, muszą złożyć pisemną prośbę do naszego zespołu obsługi klienta. Następnie zbierzemy wszystkie wymagane dowody i przeanalizujemy zgłoszenie.
 
Klienci już zaklasyfikowani jako doświadczeni klienci detaliczni, których okoliczności uległy zmianie i którzy mogą chcieć wrócić do normalnego statusu klienta detalicznego, powinni niezwłocznie wysłać wiadomość e-mail do naszego zespołu obsługi klienta.
 
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.