U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

FX swapy vs. měnové swapy

Swapy jsou derivátové kontrakty, které slouží účelu směny finančních nástrojů mezi dvěma stranami. Tyto finanční nástroje mohou nabývat různých hodnot, avšak nejoblíbenější je směna hotovosti, kdy se obě strany dohodnou na určité pomyslné jistině. Banky v praxi tuto jistinu nemění.

Každý z takto zúčastněných peněžních toků má tzv. swapovou nohu. Jedna část/noha se často skládá z pevných peněžních toků, zatímco druhá část/noha je nějakým způsobem variabilní, proto se pohybuje podle určité úrokové sazby, měnové sazby nebo jakýchkoli jiných indexů atd.

Úrokový swap (Interest rate swap neboli IRS)

Jedná se o nejpoužívanější typ swapu na mezibankovním trhu. Netýká se retailových obchodníků a stejně tak nelze úrokový swap najít na žádné z burz. Jde o derivát pro mimoburzovní trh (OTC), kde si banky (nebo jiné finanční instituce) směňují měny.
 

Výpočet IRS:

Banka A vydala 5letý dluhopis s proměnlivou roční úrokovou sazbou podle sazby LIBOR (London Interbank Offered Rate) + 1,3 % (130 bazických bodů). Banka A uzavírá dohodu s Bankou B a vyjadřuje svou vůli platit LIBOR + 1,3 % za 1 milion USD po dobu 5 let bance A. Výměnou za to banka A platí pevnou roční sazbu 5 % z nominální hodnoty 1 milion USD na stejných 5 let. Představme si, že LIBOR zůstane na 1,5 %.

V případě, že sazba během příštích 5 let vzroste, banka A má z takového obchodu prospěch.

V případě, že LIBOR vzroste o 0,75 % p.a., vyplatí banka A držitelům dluhopisů 215 000 USD.

2. rok = 1,5 % + 0,75 % = 2,25 %
3. rok = 2,25 % + 0,75 % = 3,0 %
4. rok = 3,0 % + 0,75 % = 3,75 %
5. rok = 3,75 % + 0,75 % = 4,5 %
215 000 $ = 1 000 000 $ x [(5 x 0,013) + 0,015 + 0,0225 + 0,03 + 0,0375 + 0,045]

To znamená, že banka A zaplatí svým držitelům dluhopisů o 75 000 USD více, než kdyby sazba zůstala stejná (takže by zaplatila pouze 140 000 USD, pokud by LIBOR zůstal nezměněn na 1,5 %):

140 000 $ = 1 000 000 $ x 5 x (0,013 + 0,015)

Banka A platí bance B 250 000 $:

250 000 $ = 1 000 000 $ x 5 x 0,05

Banka A obdrží 215 000 USD od banky B. Proto její čistá ztráta ze swapu činí 250 000 - 215 000 USD = 35 000 USD.

FX swapy

FX swap je jiný druh dohody mezi dvěma bankami, směňující jednu měnu za druhou (takže banka A se sídlem v EU půjčuje EUR bance B, zatímco banka B se sídlem v USA půjčuje bance A americké dolary). V tomto případě je zajištěním pro splnění jeho závazku částka, kterou má splatit jedna strana druhé.

Takové splácení závisí na kurzu, takže vývoj je od začátku jasný. Nejčastější situaci u FX swapů znázorňuje schéme níže. Na tom vidíme směnu EUR za USD prostřednictvím swapu. Banka A si půjčí USD (X·S USD) od banky B a zároveň půjčí EUR (X EUR) bance B (S znamená FX spotový kurz). Po vypršení platnosti (není-li prodlouženo) je banka A povinna vrátit Bance B USD (X·F USD), zatímco banka B musí Bance A vrátit EUR (X EUR) (F znamená FX forwardový kurz) od začátku).

FX swapy jsou oblíbené na mezibankovním trhu, protože umožňují bankám snadno dosáhnout na cizí měny (může se týkat i exportujících/importujících společností). Díky své oblibě na OTC trhu se jejich splatnosti často prodlužují o více než 1 rok, nicméně banky stále hledají další možnosti a deriváty, protože potřebují i zahraniční cash flow. Dobrým příkladem je swaption (možnost, která dává uživateli právo otevřít v určitou dobu swap na podkladové aktivum).
 

Obr. 1: systém FX swapů – zdroj: BIS (Bank for International Settlements)

Měnové swapy

Měnové swapy (cross country swapy) jsou využívány méně často, nicméně na mezibankovním OTC trhu hrají významnou roli.

Zde si banky půjčují na měnu a zároveň půjčují jinou měnu bance, od které si půjčily. Systém je z FX swapů málo vylepšen, i když mnoho obchodníků má tendenci tyto dva typy swapů kombinovat.

Zde si banka A se sídlem v EU půjčuje USD (X·S USD) od banky B a poskytuje jim EUR (X EUR) jako v případě FX swapů. Zde však banka A obdrží 3M EUR LIBOR + α od banky B, zatímco banka A platí Bance B 3M LIBOR každé čtvrtletí (3M nebo Q). Přičemž α je cena základního swapu, dohodnutá mezi stranami na začátku.
Po uplynutí doby platnosti je banka A povinna vrátit Bance B USD (X·S USD), kde S je spotový kurz při uzavření této smlouvy. Banka B zároveň musí bance A vrátit EUR (X EUR).

Měnové swapy slouží ke stejnému účelu na mezibankovním trhu, banky/instituce však mají tendenci zohledňovat sazby (jejich změnu), a to zejména v období volatility.

Zde je vzhledem k jejich povaze nebo zohlednění změny kurzu splatnost mnohem delší jako u FX swapů, protože změna kurzů přichází mnohem pomaleji než u směnného kurzu. Často se uzavírají od 1 do 30 let ve splatnosti.

Obr. 2: Systém měnových swapů – zdroj: BIS

Pociťte výhody obchodování s Purple Trading na vlastní pěst


Váš kapitál je vystaven riziku.

Klíčové termíny

Centrální banky
Ukázat odpověď
Centrální banka je nezávislá instituce, která má odpovědnost zejména za monetární politiku dané země. Mezi další odpovědnosti centrální banky patří implementace specifických cílů jako jsou například přiměřená inflace, stabilita měny a plná zaměstnanost. Kromě toho centrální banky působí jako dohledové orgány a monitorují činnost komerčních bank v dané zemi, vydávají regulatorní nařízení, dávají do oběhu peníze a fungují jako banka vlády dané země. Centrální banky na forexovém trhu hrají významnou roli, protože svojí politikou ovlivňují kurz domácí měny. Často mají stanovený cílový kurz, který se banka snaží udržet například prostřednictvím intervencí na trhu nebo změnami úrokových sazeb
Měnový pár
Ukázat odpověď
Měny se na Forexu obchodují prostřednictvím tzv. měnových párů. Každý měnový pár tvoří dvě měny.
Forex
Ukázat odpověď
Forex je globální trh na kterém se obchodují měnové páry. Název Forex je odvozen od Foreign Exchange. Forexový trh je největší a proto patří mezi nejlikvidnější trhy na světě.
OTC - Over the counter
Ukázat odpověď
OTC je zkratka pro over-the -counter trh. Jsou to decentralizované trhy, to znamená, že to nejsou burzovní trhy. Na OTC trhu není žádný dohled. Charakteristické pro OTC trhy je, že stejný instrument může mít ve stejném okamžiku odlišnou cenu na různých OTC trzích. Forex je příkladem OTC trhu a prakticky to znamená, že každý broker má trochu odlišnou cenu instrumentů.
Spotový trh
Ukázat odpověď
Spotový trh je trh, kde jsou instrumenty obchodovány na místě a ihned doručeny kupujícímu za aktuální cenu. Příklad spotového trhu je forex. Spotové trhy jsou podkladem pro trhy termínové, kam patří forwardové a futures trhy.
Swap
Ukázat odpověď
Poplatek účtovaný za držení obchodní pozice přes noc, je udáván v bodech nebo procentech a je přímo úměrný velikosti obchodní pozice. Upozorňujeme, že Swap na Forexových párech a vzácných kovech se každou středu účtuje 3x, kdy zahrnuje i víkendové swapy. (Swap je účtován o půlnoci ze středy na čtvrtek.) Na ostatních symbolech se účtuje 3x v pátek. (Swap je účtován o půlnoci z pátku na sobotu.)
U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.